Warszawa, dnia września 2007 r.

 

 

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Wojciech Mojzesowicz

       

 

 

DECYZJA

Na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 czerwca 2007 r. złożonego przez Stowarzyszenie Producentów Fasoli Tycznej "Piękny Jaś" we Wrzawach o rejestrację nazwy "fasola wrzawska" jako chroniona nazwa pochodzenia stwierdzam spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 51012006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

 

Uzasadnienie

Stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzję o stwierdzeniu spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Jednakże ww. rozporządzenie zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, którego artykuł 19 stanowi, że odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są jako odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.             

                                                              

Wniosek o rejestrację "fasoli wrzawskiej" jako chroniona nazwa pochodzenia spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Rady (WE) 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. przepisach w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit a) rozporządzenia Rady (WE) 510/2006 do oznaczenia produktu wykorzystywana jest nazwa określonego miejsca. We wniosku o rejestrację pokazano, w jaki sposób jakość fasoli wrzawskiej związana jest z miejscem pochodzenia a wszystkie etapy jej produkcji odbywają się na określonym obszarze geograficznym. Przedstawione zostały zarówno czynniki naturalne oraz czynniki ludzkie, które mają wpływ na jakość gotowego produktu.

 

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Rada do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 12 września 2007 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydała opinię, iż wniosek o rejestrację spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 51012006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. W związku z powyższym, należało orzec jak w rozstrzygnięciu.

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na niniejszą decyzję stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

  

Otrzymują:

1) Waldemar Prarat, Stowarzyszenie Producentów Fasoli Tycznej "Piękny Jaś" we Wrzawach, Wrzawy 485, 39-432  Gorzyce.

 

2) Pan Keijo Hyvonen, Head of Unit FA, Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska;

 

 

DECYZJA MINISTERSWTWA  ROLNICTWA  I ROZWOJU  WSI  O REJESTRACJI  NAZWY „FASOLA  WRZAWSKA”  JAKO  CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA

 

Fragment wniosku złożonego w Unii Europejskiej dla rejestracji  chronionej nazwy pochodzenia Fasola wrzawska, zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1. Pod nazwą „Fasola wrzawska” mogą być sprzedawane wyłącznie nasiona fasoli tycznej

Piękny  Jaś, zaliczanej do fasoli wielokwiatowej (Phaseolus multiflorus). Jest to roślina jednoroczna, pnąca, tyczna, średnio plenna, dość późna. Strąki dojrzewają stopniowo, aż do przymrozków. Strąki niedojrzałe są zielone, w miarę dojrzewania brunatnieją. Strąk dojrzały jest krótki, bardzo szeroki, spłaszczony. Odmiana uprawiana na tzw. suche ziarno.

2. Ziarna fasoli muszą być bocznie spłaszczone o kształcie nerkowatym, muszą być czyste, całe, zdrowe, dojrzałe, dobrze wykształcone, suche bez zanieczyszczeń, nie wyschnięte, bez otworów spowodowanych przez owady, wolne od niebezpiecznych chorób, nie okazujące jakiegokolwiek pogorszenia lub wzrostu pod wpływem temperatury.

3. Pod nazwą „Fasola wrzawska” nie można sprzedawać ziaren innych odmian niż określona w pkt. 1, z tolerancją określoną w pkt. 8.

4. Ziarna fasoli muszą być wolne od obcej materii z tolerancją określoną w pkt. 8.

5. Nasiona mają błyszczącą okrywę nasienną o jednolitym białym zabarwieniu

6. Zapach ziaren musi być charakterystyczny dla „Fasoli wrzawskiej”, przy czym jednocześnie naturalny, swoisty, bez zapachu pleśni, stęchlizny i innych obcych zapachów.

7. Cechami dyskwalifikującymi całą partię są ziarna zaparzone, ze strąkowcem wewnątrz lub mające pozostałości środków ochrony roślin.

8. W stosunku do ziaren przed zapakowaniem stosuje się następującą tolerancję:

a) ziarna połamane (połowa całego ziarna) do 0,1%,

b) ziarna wyschnięte do 0,3 %,

c) obca materia do 0,05 % (maksymalna ilość ziemi 0,02 %),

d) ziarna zbutwiałe i spleśniałe nie więcej niż 0,2%,

e) zawartość ziaren fasoli o nie jednolitej barwie nie więcej niż 0,6%.

f) jednakże w sumie ziaren fasoli, które nie spełniają określonych wymagań nie   może być więcej niż 1,25 % liczonych wagowo.

 

Ziarna fasoli są bardzo duże, co powoduje, iż na 100 gram fasoli wchodzi nie więcej niż 50 ziaren.

9. Wilgotność fasoli nie może być większa niż 18%. „Fasola wrzawska” charakteryzuje się bardzo cienką skórką. Ziarna mają bardzo delikatny, łagodny i właściwy dla „Fasoli wrzawskiej” smak.

 
 
 
Freelance Web Designer