Statut

Stowarzyszenia Producentów Fasoli we Wrzawach

 

Rozdział I

I. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny. 

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Producentów Fasoli Tycznej" Piękny

Jaś" we Wrzawach zwane w dalszej treści Stowarzyszeniem, które jest niezależną, samorządną, społeczną organizacją rolników o celach nie zarobkowych zajmujących się produkcją fasoli.

 

 

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wrzawy i zrzesza ono producentów fasoli z gmin Górzyce, Zaleszany i Radomyśl nad Sanem a terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju oraz zagranica.

 

 

§3

1.    Stowarzyszenie działa na podstawie  niniejsze gostatutu.

2.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.    Podstawą działania Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku   

               Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U z 2001 r Nr79,poz.855 ze zmianami).

 

 

§4

 Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym celu działania.

 

 

§5

1.    Czas działania Stowarzyszenia jest  nieograniczony.

2.    Działalność    Stowarzyszenia    opiera    się    na    pracy    społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może ono zatrudnić pracowników.

 

 

Rozdział II

II. Cele stowarzyszenia i sposoby działania

 

§ 6

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dostosowania produkcji fasoli do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji z uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży a także ochrony środowiska naturalnego

 

§7

Cel wymieniony w § 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1).   reprezentowanie interesów ekonomicznych członków wobec organów władzy

państwowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych,

2). udział w negocjacjach cenowych z organizacjami skupującymi,

3). pogłębianie   wiedzy   fachowej   wśród      członków      poprzez   organizowanie

i prowadzenie doradztwa z instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie

produkcji fasoli,

4). współdziałanie w organizowaniu zaopatrzenia członków w fasolę i wysokiej

jakości, sprzęt i inne środki produkcji,

5). pomoc w uzyskaniu przez członków kredytów na inwestycje związane z

produkcją oraz przygotowaniem do sprzedaży fasoli,

6). prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przechowalnictwa - budowa

przechowalni,   standaryzacji   i   konfekcjonowania   z   tym,   że   dochód   z   tej

działalności winien być przeznaczony w całości na realizację celów statutowych,

7). doskonalenie umiejętności marketingowych oraz współpracy producentów,

8). organizowanie samopomocy wśród członków na zasadach określonych przez

Walne Zgromadzenie.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§8

1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

2.    Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy mający stałe miejsce zamieszkania na terenie działania Stowarzyszenia, które posiadają gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność rolniczą w   zakresie działów   specjalnych   produkcji   rolnej,   popierają   cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

3.  Przyjęcia na członka stowarzyszenia dokonuje zarząd po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji oraz wpłaceniu wpisowego.

4.    O przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na   podstawie   pisemnej   deklaracji   kandydata,   przy czym   minimalny okres członkostwa nie może być krótszy niż trzy pełne lata obrachunkowe od dnia wydania decyzji administracyjnej wojewody o wpisie Stowarzyszenia do rejestru grup.   Od odmowy przyjęcia w poczet nowych członków zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1   miesiąca od   daty doręczenia   uchwały.   Uchwała Walnego   Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

5.   Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

6.   Członkami wspierającymi Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd.

7.    Członek wspierający Stowarzyszenia deklaruje pomoc w realizacji jego celów oraz wsparcie materialne i finansowe.

8 .Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swych przedstawicieli.

 

 

§9

1.     Członek zwyczajny ma prawo:

1).   brać udział w zebraniu Stowarzyszenia z głosem decydującym,

2).   wybierać i być wybierany do organów Stowarzyszenia,

3).   brać udział w bieżących pracach Stowarzyszenia,

4).   korzystać w ramach Stowarzyszenia z doradztwa fachowego, pomocy prawnej i

dostępu   do   informacji   w tym w szczególności   dotyczącej   działalności

Stowarzyszenia.

2.    Członkowie wspierający korzystają z praw wymienionych w ust.  1  pkt. 3 i 4. Biorą udział w posiedzeniu władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3.   Członkowie   wspierający    uczestniczą  w    pracach    Stowarzyszenia poprzez umocowanych przedstawicieli.

 

 

§10

Członek zwyczajny i wspierający jest obowiązany:

1).   stosować się do postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał i zarządzeń organów   Stowarzyszenia   pod   rygorem   sankcji   ustalonych   w   oddzielnym regulaminie,

2).   brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i dążyć do realizowania jego celów,

3).   opłacać składkę członkowską, i wpisowe,

4).   przynależeć tylko do jednego Stowarzyszenia Producentów Fasoli. 5).   Członkowie stowarzyszenia będą dążyć do wspólnej sprzedaży wyprodukowanej fasoli, dla których zostało utworzone Stowarzyszenie oraz ustalać z Zarządem odstępstwa od tej zasady,

6).dostarczać Zarządowi na piśmie informacje dotyczące wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które Stowarzyszenie zostało powołane a są sprzedawane poza Stowarzyszeniem.

 

 

§11

1.   Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

a).  śmierci

b).   wystąpienia   ze      Stowarzyszenia   zgłoszonego   przez   członka   w   formie

oświadczenia pisemnego złożonego Zarządowi co najmniej 12 miesięcy przed

końcem roku obrachunkowego. Minimalny okres członkostwa nie może być jednak

krótszy niż trzy pełne lata obrachunkowe od dnia wydania decyzji administracyjnej

wojewody o wpisie Stowarzyszenia do rejestru grup,

c). wykluczenia    przez    Walne Zgromadzenie    na    wniosek   Zarządu

Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej z powodu:

--     nieprzestrzegania    przez    członka    postanowień    statutu    lub    uchwał

Stowarzyszenia,

-- działanie na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków, c.) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 12-tu miesięcy

2.   Od decyzji Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu nie przysługuje członkowi odwołanie.

3.   Ustanie członkostwa następuje z dniem śmierci, wystąpienia lub wykluczenia.

 

 

Rozdział IV

Organizacja Stowarzyszenia

 

§12

1.   Organami Stowarzyszenia są:

1). Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej Walnym Zgromadzeniem.

2). Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem.

3). Komisja Rewizyjna.

2.    Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

3.   W razie zdekompletowania   składu   władz   Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia brakujących członków, z tym, że liczba członków uzupełnionych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

 

§13

1.   Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2.   Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.   Zwyczajne   Walne   Zgromadzenie   zwołuje   Zarząd   przynajmniej   raz   w roku w terminie nie dłuższym jak 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

4.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek:

          1) Przynajmniej 10 członków,

2)  Zarządu,

3)   Komisji Rewizyjnej.

5.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu sześciu tygodni po zgłoszeniu wniosku spełniającego w/w wymagania.

6.   Żądający    zwołania     Nadzwyczajnego     Walnego     Zgromadzenia     powinni równocześnie podać sprawy, które mają być zamieszczone w porządku obrad.

7.   O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

8.  W Walnym Zgromadzeniu mają  prawo   brać   udział   wszyscy   członkowie Stowarzyszenia.

9.  Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania ważnych uchwał jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków.

10.  Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej. Do ważności uchwały uwzględnia się głosy za i przeciw uchwale.

11.  Obrady odbywają się zgodnie z regulaminem obrad uchwalonym każdorazowo przez Zgromadzenie.

12. Jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z przyczyn określonych w ust. 9, ponowne jego zwołanie winno nastąpić w ciągu 14 dni, jest ono zdolne do podejmowania uchwał, gdy udział w nim bierze, co najmniej 1/4 członków.

 

§14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1).   uchwalanie statutu oraz dokonywanie jego zmian,

2).   wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3).   zatwierdzanie programu działalności Stowarzyszenia,

4).   zatwierdzanie sprawozdań i bilansów przedkładanych przez Zarząd i Komisję

Rewizyjną.

5).   uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

6).   uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,

7).   podejmowanie   decyzji   o   przystąpieniu   lub   wystąpieniu   ze   struktur

innych związków i organizacji gospodarczych,

8).   udzielanie absolutorium Zarządowi w sposób wskazany w regulaminie Walnego

Zgromadzenia,

9).   rozpatrywanie wniosków o wykluczeniu członków Stowarzyszenia,

10). uchwalenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

11). ustalanie struktury organizacyjnej i zatrudnienia.

 

§15

1.   Zarząd składa się z 5 do 7 członków w tym Przewodniczącego i dwóch Wice Przewodniczących oraz Sekretarza.

2.    Kadencja członków Zarządu trwa cztery lata.

3.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Sekretarz.

4.    Posiedzenie Zarządu powinno odbywać się przynajmniej raz na kwartał.

5.    Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu może być zwołane w ciągu   14 dni na żądanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6.    Do   podjęcia   uchwał   przez   Zarząd   konieczna jest  obecność   na zebraniu przynajmniej 1/2 składu Zarządu.

7.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów   decyduje   głos   tego   członka   Zarządu,   który   przewodniczy   danemu posiedzeniu.

8.   Zarząd działa kolegialnie na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

9.  Do reprezentowania na zewnątrz, zawierania umów, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia uprawnieni są: Przewodniczący oraz jeden z dwóch Wice - Przewodniczących

10.   Zarząd może korzystać z pomocy fachowców, grona naukowców celu uzyskania merytorycznego wsparcia w działalności Stowarzyszenia

11. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji ilością 2/3 głosów.

 

§16

Do kompetencji Zarządu należy:

1).   kierowanie   działalnością Stowarzyszenia   zgodnie   ze   statutem   i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

2).   przedkładanie      Walnemu      Zgromadzeniu      sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

3).   zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

4).   powoływanie i odwoływanie osoby prowadzącej sprawy Stowarzyszenia,

5).   przyjmowanie i ocena okresowych sprawozdań przedkładanych przez osobę prowadzącą sprawy Stowarzyszenia,

6).   zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

7).   zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego budżetu

8).   rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia wynikłych na tle realizacji zadań statutowych według trybu określonego w zadaniach przez Walne

Zgromadzenie w regulaminie Stowarzyszenia .

 

 

§17

Do kompetencji prowadzącego sprawy Stowarzyszenia należy między innymi:

1).   prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

2).   wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu,

3).   opracowywanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i sposobów ich realizacji na zlecenie Zarządu,

4).   prowadzenie ewidencji członków,

5).wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych przez Zarząd.

 

 

§18

Prowadzący sprawy Stowarzyszenia realizuje zadania określone przez Zarząd.

 

 

§19

1.    Komisja   Rewizyjna   składa   się   z   3   członków   wybieranych   przez   Walne Zgromadzenie.

2.    Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3.   Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz na kwartał.

4.   Wnioski   Komisji   Rewizyjnej,   czynności kontrole   i uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w pełnym trzyosobowym składzie.

5.    Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

6.    Członkowie   Komisji   Rewizyjnej   mają prawo   uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

7.    Szczegółowy zakres działania Komisji rewizyjnej określa regulamin o którym mowa w § 14 ust. 10.

 

 

§20 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy między innymi:

1). stała kontrola całokształtu Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

2). zgłaszanie uwag i wniosków organom Stowarzyszenia i prowadzącemu sprawy Stowarzyszenia.

3). składanie    Walnemu    Zgromadzeniu    sprawozdań    finansowych    i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

 

Rozdział V

Fundusze i majątek własny Stowarzyszenia.

 

§21

Fundusze Stowarzyszenia powstają z:

1). składek członkowskich,

2). zapisów, darowizn, subwencji i dotacji,

3).prowadzonej działalności.

 

 

§22

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze specjalne z przeznaczeniem ich na określone cele oraz ustala regulaminy wykorzystania tych funduszy.

 

 

§23

1.    Stowarzyszenie może posiadać własny majątek ruchomy i nieruchomy.

2.    Majątek   Stowarzyszenia   może   być   używany wyłącznie   do   realizacji celów statutowych.

 

§24

1.   Majątkiem   i   funduszami   Stowarzyszenia   zarządza   Zarząd Stowarzyszenia poprzez upoważnionych członków Zarządu w ramach zatwierdzonego budżetu i przyjętego programu działania.

2.    Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości możliwe jest tylko za zgodą Walnego Zgromadzenia.

3.   Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań finansowych składają w imieniu Stowarzyszenia dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i upoważniony przez Zarząd pełnomocnik.

 

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§25

Niniejszy statut może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§26

1.    Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu ilością 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

2.   W razie podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną.

3.   Majątek pozostały po likwidacji przechodzi na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe i przejściowe

 

§ 27

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem: Stowarzyszenie Producentów Fasoli Tycznej" Piękny Jaś" we Wrzawach.

 

 

 

 

 

 
 
 
Freelance Web Designer